dokumenty makro

Usługi notarialne – potrzebne dokumenty

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania usług notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu uprzejmie prosimy każdorazowo o kontakt z Kancelarią w Szczecinie w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty, które są wymagane, zależą od charakteru świadczonej czynności notarialnej. Swoją specyfikę ma zarówno proces odpisu dokumentów, jak i poświadczenia dziedziczenia.

 

Wszelkie informacje i porady udzielane w Kancelarii w związku z dokonywanymi czynnościami są bezpłatne.

 

            
Poniżej szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych przez notariusza :

 

 


DODATKOWO w zależności od dokonywanej czynności MOGĄ BYĆ WYMAGANE:

      - zaświadczenia o uiszczonych podatkach, czynszach i opłatach związanych z nieruchomością lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
      - zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS dotyczące opłacania należności publicznoprawnych przez strony,
      - odpisy aktów stanu cywilnego stron i osób wymienionych w akcie notarialnym – aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
      - w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej bądź lokalu - zaświadczenia o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu.

Powyższe wyliczenie dokumentów nie jest wyczerpujące i zupełne, a notariusz w zależności od okoliczności może wymagać dodatkowych dokumentów, jak również na żądanie stron pominąć niektóre z wymienionych wyżej dokumentów.

ul. Stoisława 5/1,

70-223 Szczecin

Godziny pracy:

Pn. - Pt.: 9:00 - 18:00

Sob.: 10:00 - 17:00